Gazeta Wyborcza Nekrologi
Nekrologi-do-Gazety.pl
Nekrologi • Kondolencje • Wspomnienia

Nekrologi • Kondolencje • Wspomnienia

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu
 

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA NEKROLOGÓW I KONDOLENCJI

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.nekrologi-do-gazety.pl prowadzony jest przez firmę SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą przy placu Pereca 3 lok. 1b, 53-431 Wrocław, adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl, nr tel. 71 785 55 23, nr fax 71 343 59 28, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

2. Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), będący tzw. umową adhezyjną czyli wzorcem umownym, o którym mowa w art. 384 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93.), określającym ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej www.nekrologi-kondolencje.pl,

Serwis – serwis internetowy funkcjonujący pod domeną www.nekrologi-do-gazety.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi publikacji Nekrologów lub Kondolencji w Gazecie Wyborczej w Wydaniu ogólnopolskim lub Wydaniach Regionalnych

Gazeta Wyborcza - dziennik ogólnopolski pod tytułem „Gazeta Wyborcza”, wydawany przez AGORA S.A.

Usługodawca – firma SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą przy placu Pereca 3 lok. 1b, 53-431 Wrocław, adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl, nr tel. 71 785 55 23, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę,

Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną, korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 22 ind. 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),

Wydawca – podmiot, który w ramach współpracy z Usługodawcą, udostępnia powierzchnię wydawanego Tytułu prasowego w celu publikacji Nekrologów lub Kondolencji, tj.:

Agora S.A. z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, (wydawca Gazety Wyborczej), NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000059944,

Wydanie ogólnopolskie - Nekrolog lub Kondolencje ukazujące się w wydaniu papierowym Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej na terenie całej Polski,,

Wydanie regionalne

Nekrolog lub Kondolencje ukazujące się w wydaniu papierowym Gazety Wyborczej na terenie następujących regionów Polski: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

Usługa – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin,

Nekrolog – dostępna w Serwisie usługa polegająca na zamieszczaniu zgodnie z Regulaminem w Gazecie Wyborczej, informacji związanej ze śmiercią osoby lub rocznicą śmierci. Nekrolog w druku jest zamieszczany w postaci tekstu z typowym wyróżnieniem graficznym lub bez wyróżnienia. Rozmiar Nekrologu w druku zależny jest od liczby linii ustalonych przez Wydawcę,

Kondolencje - dostępna w Serwisie usługa polegająca na zamieszczaniu zgodnie z Regulaminem w Gazecie Wyborczej, wyrazów współczucia przekazywanych komuś z powodu śmierci bliskiego, podziękowanie za opiekę, pomoc czy leczenie lub połączenie zawiadomienia o śmierci z kondolencjami. Rozmiar kondolencji w druku jest zależny od liczby linii ustalonych przez Wydawcę,

2 strona redakcyjna - strona lewa, oznaczona nr 2 w danym Tytule prasowym, zawierająca artykuły oraz umożliwiająca zamieszczenie Nekrologu lub Kondolencji

Strony redakcyjne - pozostałe strony z artykułami, umożliwiające zamieszczenie Nekrologu lub Kondolencji

Strony z nekrologami - strony przeznaczone do publikacji Nekrologów lub Kondolencji w Gazecie Wyborczej


Nekrologi.wyborcza.pl - serwis internetowy Wydawcy AGORA S.A. publikujący Nekrologi, Kondolencje, Wspomnienia zamieszczone drukiem w Gazecie Wyborczej,

Formularz zapytania – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Usługobiorcy złożenie zapytania o wycenę danego Zamówienia,

Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy, wskazujące na chęć zawarcia umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę, na określonych przez niego warunkach,

Umowa – umowa o świadczenie Usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu z Usługobiorcą w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu,

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.),

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,

Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,

Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §10.

 

3. Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin oraz aktualne przyjęty cennik usług Wydawcy.

4. W celu zawarcia Umowy w Serwisie internetowym, Usługobiorca proszony jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień.

5. Umowa zawierana jest na czas wykonania przez Usługodawcę świadczeń przewidzianych w Umowie.

6. Do skutecznej realizacji Usług świadczonych przez Serwis www.nekrologi-kondolencje.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

7. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Usługach, podane na stronach internetowych Serwisu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorców, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących stosunki prawne z Konsumentami. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

10. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

2. Usługobiorca ma prawo do korzystania z Usług wyszczególnionych na stronie Serwisu www.nekrologi-kondolencje.pl.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego oraz do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych.

4. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usług zgodnie z ich powszechnie akceptowanym przeznaczeniem.

5. Treść Nekrologów lub Kondolencji nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminami i zasadami Wydawców.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu internetowego lub jego elementy techniczne.

7. Niedozwolone jest przekazywanie przez Usługobiorcę za pośrednictwem świadczonych Usług:

7.1. treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej osób trzecich,

7.2. treści mających charakter SPAMU, np. niezamówione wiadomości o charakterze komercyjnym lub promocyjnym,

7.3. treści naruszających zarówno normy prawne jak i moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.) lub o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,

7.4. treści propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe, upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych lub wiedzy służącej tworzeniu wirusów komputerowych i innego złośliwego oprogramowania oraz treści instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phreakingu.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które są niezgodne z charakterem i przeznaczeniem oraz naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

9. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

10. Usługobiorca zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” itp.).

 

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

I. Warunki składania zapytań i realizacji Zamówień:

1. Usługobiorca może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania zapytań o wycenę publikacji Nekrologu lub Kondolencji w wybranym Wydaniu Gazety Wyborczej, za pośrednictwem Serwisu internetowego www.nekrologi-do-gazety.pl:

1.1. złożenie zapytania o wycenę poprzez wypełnienie Formularza zapytania dostępnego na stronie Serwisu (po wybraniu opcji – zamów Nekrolog/Kondolencje) i przesłanie go do Serwisu internetowego,

1.2. złożenie zapytania o wycenę drogą mailową pod adresem e-mail: nekrologi@dogazety.pl,

1.3. złożenie zapytania o wycenę za pomocą fax(u) pod nr.: 71 343 59 28 lub 71 341 98 85,

1.4. osobiście w Biurze Ogłoszeń SUNpress we Wrocławiu na Placu Pereca 3 lok. 1B.

2. W celu skutecznego złożenia i zrealizowania zapytania, Usługobiorca proszony jest o określenie parametrów Usługi tj. sformułowanie treści i formy Nekrologu lub Kondolencji, wskazanie Wydania, w którym ma się ukazać, dnia publikacji Nekrologu lub Kondolencji, wybranie znaku graficznego, miejsca publikacji w danym Tytule prasowym oraz podanie danych osobowych i kontaktowych (min. dane jakie potrzebne są do wyceny, to imię i nazwisko, telefon, adres e-mail)

3. W wyniku złożonego przez Usługobiorcę zapytania, Usługodawca przesyła do Usługobiorcy wycenę potencjalnego Zamówienia na podany przez Usługobiorcę adres e-mail. Wycena, o której mowa w poprzednim zdaniu, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

4. Wycena Nekrologu lub Kondolencji jest dokonywana przeciętnie w ciągu pół godziny, (przy czym nie przekracza 24 godzin), od złożenia przez Usługobiorcę zapytania. Powyższy termin dotyczy zapytań, które złożone zostały w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.

Zapytania złożone po godz. 16:00 lub w święta wyceniane są pierwszego Dnia roboczego do godz. 10:00. Wycena wysyłana jest na adres e-mail, z którego Usługodawca otrzymał zapytanie.

5. Akceptacja przez Usługobiorcę wyceny Nekrologu lub Kondolencji jednoznaczna jest ze złożeniem Zamówienia przez Usługobiorcę.

6. Każda płatność zrealizowana przez Usługobiorcę stanowi do momentu wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.

7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Usługobiorcy przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail, która zawierać będzie proponowaną treść Umowy, w szczególności: numer i datę Zamówienia, dane zakupionej Usługi, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy oraz Regulamin zamieszczania Nekrologów i Kondolencji itp.

8. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość skorygowania ewentualnych błędów w Zamówieniu lub przesłanym projekcie, jego zmiany lub anulowania.

9. Jeżeli proponowana treść Umowy lub wykonany przez Usługodawcę projekt nie są zgodne ze złożonym zapytaniem, Usługobiorca nie powinien akceptować Umowy, a niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Usługodawcę drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Usługodawca bez zbędnej zwłoki prześle Usługobiorcy skorygowaną treść proponowanej Umowy lub projektu Nekrologu lub Kondolencji.

10. Usługobiorca powinien zaakceptować przedstawiony mu projekt Nekrologu lub Kondolencji do publikacji w wybranym Wydaniu Gazety Wyborczej, w dniu roboczym poprzedzającym emisję do godziny:

10.1. Gazeta Wyborcza, wydania regionalne

9.30 - strony z nekrologami - (Białystok, Bydgoszcz, Toruń, Częstochowa, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Płock, Radom, Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra, Gorzów),

13.30 – strony z nekrologami, Wydanie regionalne (Poznań)

13.30 – strony z nekrologami, Wydanie regionalne (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Wrocław, Warszawa),

10.30 – Strony redakcyjne lub 2 strona redakcyjna

10.2. Gazeta Wyborcza, wydanie ogólnopolskie

10:30 – przy Stronach z nekrologami Wydania ogólnopolskiego Gazety Wyborczej,

10:30 – przy Stronach redakcyjnych i 2 stronie redakcyjnej Wydania ogólnopolskiego Gazety Wyborczej,


Po upłynięciu terminów wskazanych w punkcie 10 niniejszego paragrafu, oferta Usługodawcy nie jest wiążąca.

11. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą akceptacji przez Usługobiorcę projektu Nekrologu lub Kondolencji w wybranym przez Usługobiorcę Tytule prasowym i Wydaniu, zgodnie z instrukcją Usługodawcy i przy zachowaniu terminu wskazanego w przesłanej umowie.

13. Daty emisji Nekrologów lub Kondolencji wyznaczane są na podstawie wymagań Wydawców. W przypadku wybrania przez Usługobiorcę daty publikacji, która nie jest możliwa do realizacji, zostanie on o tym fakcie poinformowany w treści wiadomości e-mail z wyceną Nekrologu lub Kondolencji.

14. Wycena Nekrologów lub Kondolencji odbywa się na podstawie aktualnych cenników Wydawców, obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji od Usługobiorcy za zamieszczenie Nekrologów lub Kondolencji.

15. Usługobiorca składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, w szczególności posiada umocowanie do działania w imieniu własnym i/lub na rzecz reprezentowanej firmy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

16. Uruchomienie Usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Usługobiorcy, które zostały wskazane w Zamówieniu, w tym również prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu.

 

II. Zamieszczenie Nekrologów i Kondolencji w Gazecie Wyborczej

 

1. Nekrolog lub Kondolencje będą zamieszczone drukiem na łamach Gazety Wyborczej w Wydaniu ogólnopolskim lub Wydaniu regionalnym, w zależności od złożonego przez Usługobiorcę Zamówienia.

2. Nekrologi lub Kondolencje w wydaniu ogólnopolskim są publikowane na 2 Stronie Redakcyjnej lub na Stronach redakcyjnych lub na Stronach z nekrologami.

3. Nekrologi lub Kondolencje w wydaniu regionalnym są publikowane na 2 Stronie Redakcyjnej lub na Stronach redakcyjnych (Warszawa, Katowice) lub na Stronach z nekrologami.

4. W przypadku Nekrologów oraz Kondolencji w wydaniu ogólnopolskim lub wydaniu regionalnym zamawianych na Strony z Nekrologami lub strony redakcyjne nie ma możliwości wyboru strony ani miejsca na stronie, na których Nekrolog lub Kondolencje zostaną zamieszczone.

5. W przypadku Nekrologów oraz Kondolencji w wydaniu ogólnopolskim i wydaniu regionalnym

zamawianych na 2 Stronę Redakcyjną z nie ma możliwości wyboru miejsca na stronie, na której Nekrolog lub Kondolencje zostaną zamieszczone.

6. Możliwość zamieszczania Nekrologów lub Kondolencji na 2 Stronie redakcyjnej lub Stronach

redakcyjnych lub Stronach z nekrologami jest uzależniona od dostępności miejsca na tych stronach.

 

III. Publikacja nekrologów i kondolencji w serwisie www.nekrologi.wyborcza.pl

 
1. Nekrologi i Kondolencje zamówione w celu publikacji w Gazecie Wyborczej, wydanie papierowe, publikowane będą również w serwisie www.nekrologi.wyborcza.pl

2. Emisja Nekrologu lub Kondolencji w serwisie www.nekrologi.wyborcza.pl rozpoczyna się w pierwszym dniu emisji Nekrologu lub Kondolencji w wydaniu papierowym Gazety Wyborczej.

3. Emisja Nekrologu lub Kondolencji w Serwisie nekrologi.wyborcza.pl jest na czas nie oznaczony.

4. Ogłoszeniodawca może w każdym czasie przesłać dyspozycję zaprzestania jego emisji w serwisie nekrologi.wyborcza.pl poprzez wysłanie e-maila z prośbą na adres: nekrologi@dogazety.pl Zaprzestanie publikacji Nekrologu lub Kondolencji nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

 

§4. TERMINY PUBLIKACJI NEKROLOGÓW I KONDOLENCJI

 

1. Nekrologi i Kondolencje zamawiane w Gazecie Wyborczej – zamówione w dniu roboczym poprzedzającym publikację Nekrologu lub Kondolencji do godziny

wydanie Krajowe (ogólnopolskie)
strony z nekrologami: zamówienie złożone najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 10.00
strony redakcyjne i 2 strona redakcyjna: 
zamówienie złożone najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 11.00

Warszawa
emisja poniedziałek, wtorek, środa, czwartek , sobota - zamówienie złożone najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 16.00
emisja piątkowa - zamówienie złożone najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 14.00
strony redakcyjne i 2 strona redakcyjna: 
zamówienie złożone najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 10.30

Białystok 
strony z nekrologami:
emisja piątek - zamówienie złożone najpóźniej w czwartek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 9.00
emisja PONIEDZIAŁEK< WTOREK< ŚRODA< CZWARTEK< SOBOTA - NEKROLOGI NIE UKAZUJĄ SIĘ

Bydgoszcz i Toruń
strony z nekrologami:
emisja piątek - zamówienie złożone najpóźniej w czwartek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 9.00
emisja PONIEDZIAŁEK< WTOREK< ŚRODA< CZWARTEK< SOBOTA - NEKROLOGI NIE UKAZUJĄ SIĘ

Częstochowa
strony z nekrologami:
emisja piątek - zamówienie złożone najpóźniej w czwartek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 9.00
emisja PONIEDZIAŁEK< WTOREK< ŚRODA< CZWARTEK< SOBOTA - NEKROLOGI NIE UKAZUJĄ SIĘ

Gorzów Wielkopolski
strony z nekrologami:
emisja piątek - zamówienie złożone najpóźniej w środę poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 15.30
emisja PONIEDZIAŁEK< WTOREK< ŚRODA< CZWARTEK< SOBOTA - NEKROLOGI NIE UKAZUJĄ SIĘ

Gdańsk
strony z nekrologami:
emisja poniedziałek - zamówienie złożone najpóźniej w piątek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 16.00
emisja wtorek - zamówienie złożone najpóźniej w poniedziałek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja środa - zamówienie złożone najpóźniej we wtorek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja czwartek - zamówienie złożone najpóźniej w środę poprzedzającą ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja piątkowa - zamówienie złożone najpóźniej we czwartek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 9.00
emisja sobota - zamówienie złożone najpóźniej w piątek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
2 strona redakcyjna: 
zamówienie złożone najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 10.30

Katowice
strony z nekrologami:
emisja poniedziałek - zamówienie złożone najpóźniej w piątek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 16.00
emisja wtorek - zamówienie złożone najpóźniej w poniedziałek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja środa - zamówienie złożone najpóźniej we wtorek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja czwartek - zamówienie złożone najpóźniej w środę poprzedzającą ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja piątkowa - zamówienie złożone najpóźniej we czwartek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 9.00
emisja sobota - zamówienie złożone najpóźniej w piątek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
strony redakcyjne lub 2 strona redakcyjna: 
zamówienie złożone najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 10.30

Kielce
strony z nekrologami:
emisja piątek - zamówienie złożone najpóźniej w środę poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 15.30
emisja PONIEDZIAŁEK< WTOREK< ŚRODA< CZWARTEK< SOBOTA - NEKROLOGI NIE UKAZUJĄ SIĘ

Kraków
strony z nekrologami:
emisja poniedziałek - zamówienie złożone najpóźniej w piątek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 16.00
emisja wtorek - zamówienie złożone najpóźniej w poniedziałek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja środa - zamówienie złożone najpóźniej we wtorek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja czwartek - zamówienie złożone najpóźniej w środę poprzedzającą ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja piątkowa - zamówienie złożone najpóźniej we czwartek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 9.00
emisja sobota - zamówienie złożone najpóźniej w piątek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
2 strona redakcyjna: 
zamówienie złożone najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 10.30

Lublin
strony z nekrologami:
emisja piątek - zamówienie złożone najpóźniej w czwartek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 9.00
emisja PONIEDZIAŁEK< WTOREK< ŚRODA< CZWARTEK< SOBOTA - NEKROLOGI NIE UKAZUJĄ SIĘ

Łódź
strony z nekrologami:
emisja poniedziałek - zamówienie złożone najpóźniej w piątek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 16.00
emisja wtorek - zamówienie złożone najpóźniej w poniedziałek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja środa - zamówienie złożone najpóźniej we wtorek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja czwartek - zamówienie złożone najpóźniej w środę poprzedzającą ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja piątkowa - zamówienie złożone najpóźniej we czwartek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 9.00
emisja sobota - zamówienie złożone najpóźniej w piątek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
2 strona redakcyjna: 
zamówienie złożone najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 10.30

Olsztyn
strony z nekrologami:
emisja piątek - zamówienie złożone najpóźniej w środę poprzedzającą ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 15.30
emisja PONIEDZIAŁEK< WTOREK< ŚRODA< CZWARTEK< SOBOTA - NEKROLOGI NIE UKAZUJĄ SIĘ

Opole
strony z nekrologami:
emisja piątek - zamówienie złożone najpóźniej w czwartekpoprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 9.00
emisja PONIEDZIAŁEK< WTOREK< ŚRODA< CZWARTEK< SOBOTA - NEKROLOGI NIE UKAZUJĄ SIĘ

Płock
strony z nekrologami:
emisja piątek - zamówienie złożone najpóźniej w czwartek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 9.00
emisja PONIEDZIAŁEK< WTOREK< ŚRODA< CZWARTEK< SOBOTA - NEKROLOGI NIE UKAZUJĄ SIĘ

Poznań
strony z nekrologami:
emisja poniedziałek - zamówienie złożone najpóźniej w piątek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 16.00
emisja wtorek - zamówienie złożone najpóźniej w poniedziałek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja środa - zamówienie złożone najpóźniej we wtorek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja czwartek - zamówienie złożone najpóźniej w środę poprzedzającą ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja piątkowa - zamówienie złożone najpóźniej we czwartek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 9.00
emisja sobota - zamówienie złożone najpóźniej w piątek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
2 strona redakcyjna: 
zamówienie złożone najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 10.30

Radom
strony z nekrologami:
emisja piątek - zamówienie złożone najpóźniej w piątek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 9.00
emisja PONIEDZIAŁEK< WTOREK< ŚRODA< CZWARTEK< SOBOTA - NEKROLOGI NIE UKAZUJĄ SIĘ

Rzeszów
strony z nekrologami:
emisja piątek - zamówienie złożone najpóźniej w środę poprzedzającą ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 15.30
emisja PONIEDZIAŁEK< WTOREK< ŚRODA< CZWARTEK< SOBOTA - NEKROLOGI NIE UKAZUJĄ SIĘ

Szczecin
strony z nekrologami:
emisja piątek - zamówienie złożone najpóźniej w czwartek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 9.00
emisja PONIEDZIAŁEK< WTOREK< ŚRODA< CZWARTEK< SOBOTA - NEKROLOGI NIE UKAZUJĄ SIĘ

Wrocław
strony z nekrologami:
emisja poniedziałek - zamówienie złożone najpóźniej w piątek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 16.00
emisja wtorek - zamówienie złożone najpóźniej w poniedziałek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja środa - zamówienie złożone najpóźniej we wtorek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja czwartek - zamówienie złożone najpóźniej w środę poprzedzającą ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
emisja piątkowa - zamówienie złożone najpóźniej we czwartek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 9.00
emisja sobota - zamówienie złożone najpóźniej w piątek poprzedzający ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 13.00
2 strona redakcyjna: 
zamówienie złożone najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 10.30

Zielona Góra
strony z nekrologami:
emisja piątek - zamówienie złożone najpóźniej w środę poprzedzającą ukazanie się nekrologu/kondolencji do godz. 15.30
emisja PONIEDZIAŁEK< WTOREK< ŚRODA< CZWARTEK< SOBOTA - NEKROLOGI NIE UKAZUJĄ SIĘ


2. W przypadku dużej ilości Zamówień, Wydawca może ograniczyć ilość Nekrologów lub Kondolencji w wydaniu papierowym Gazety Wyborczej. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o niniejszym fakcie po otrzymaniu zapytania w sprawie publikacji nekrologu lub kondolencji oraz zaproponuje inny termin publikacji Nekrologu lub Kondolencji, na co Usługobiorca może wyrazić zgodę lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia.

 

§5. PŁATNOŚCI

 

1. Ceny podane w Serwisie internetowym oraz wycenie mailowej Usługodawcy wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenia Usługobiorcy faktura VAT przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy potwierdzeniu zamówienia lub listownie w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego chęci otrzymania faktury w ten sposób.

3. Usługobiorca niebędący Konsumentem może opłacić zamówioną Usługę w jeden z następujących sposobów płatności:

3.1. płatność z góry przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, przed emisją Nekrologu lub Kondolencji, czyli do dnia poprzedzającego emisję drukiem włącznie, na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury pro-forma lub na podstawie zawartej umowy,

3.2. płatność z dołu przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, po emisji Nekrologu lub Kondolencji na podstawie wystawionej faktury, która płatna jest w ciągu 7 dni od jej wystawienia – dotyczy wyłącznie Instytucji Państwowych oraz firm, które są już Usługobiorcami i stale współpracują z Usługodawcą,

3.3. płatność w siedzibie Usługodawcy (Plac Pereca 3 lok. 1B, 53-431 Wrocław) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 17:00,

3.4. inny określony w zawartej Umowie z Usługodawcą.

4. Konsument w celu realizacji Usługi publikacji Nekrologu lub Kondolencji w wybranym Wydaniu i Tytule prasowym lub na stronie serwisu www.nekrologi-kondolencje.pl w terminie określonym w złożonym Zamówieniu dniu, powinien dokonać zapłaty za zamówiony Nekrolog lub Kondolencje w dniu roboczym poprzedzającym publikację Nekrologu lub Kondolencji,

5. Konsument dokonuje płatności przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy.

6. W przypadku braku płatności lub dokonania płatności po terminach wskazanych w pkt. 4 niniejszego paragrafu, oferta Usługodawcy nie jest wiążąca. Wpłaty zaksięgowane na koncie Usługodawcy a nie potwierdzone e-mailem lub faxem przez Usługobiorcę w dniu roboczym uniemożliwiającym prawidłowe wykonanie Usługi publikacji Nekrologu lub Kondolencji w Tytule prasowym, będą zwracane na konto Usługobiorcy lub ustalona zostanie z Usługobiorcą inna data publikacji Nekrologu lub Kondolencji w wybranym Wydaniu i Tytule prasowym.

7. Usługobiorca dokonuje płatności jednorazowo. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań Usługobiorcy wynikających z zawartej Umowy.

8. Zapłata za świadczone przez Usługodawcę Usługi, uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na jego rachunek bankowy.

9. Czas zaksięgowania przelewu zależy od wybranego kanału płatności, dnia tygodnia i banku, w którym złożona została przez Usługobiorcę dyspozycja przelewu, w związku z czym Usługodawca w celu zachowania terminów, o których mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu, zaleca Usługobiorcy przesłanie potwierdzenia wpłaty za zamówiony Nekrolog lub Kondolencje na adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl lub faxem na numer 71 343 59 28.

10. Usługa publikacji Nekrologów lub Kondolencji w Gazecie Wyborczej wyceniana jest na podstawie aktualnego cennika Wydawcy, obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji od Usługobiorcy za zamieszczenie Nekrologów lub Kondolencji.

10.1. Wyceny Nekrologów i Kondolencji w Gazecie Wyborczej odbywają się na podstawie ilości linii, których wielkość określona jest w cenniku Wydawcy AGORA S.A. oraz na stronie www.nekrologi-kondolencje.pl po wybraniu zakładki CENNIK NEKROLOGÓW i KONDOLENCJI


11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia się z płatnością Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, chociażby nie poniósł żadnej szkody i opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Usługobiorca odpowiedzialności nie ponosi. Wysokość odsetek liczona będzie od kwoty zaległego wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury VAT.

12. W celu realizacji postanowień zawartych w umowie, Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF, który umożliwia pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja dotycząca otrzymania faktury VAT we wspomniany sposób.

 

§6. WSTRZYMANIE PUBLIKACJI NEKROLOGU LUB KONDOLENCJI

1. Jeżeli Nekrologi lub Kondolencje Usługobiorcy kwalifikują się do publikacji, zostają wysłane do Wydawców.

2. W celu wstrzymania publikacji Nekrologu lub Kondolencji bądź wycofania ich przed publikacją, Usługobiorca powinien zgłosić stosowną dyspozycję pisemne na adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl lub faxem na numer 71 343 59 28 w godzinach od 9.00 do 16.30.

3. Rezygnacja z publikacji Nekrologu lub Kondolencji powinna zawierać co najmniej: numer zamówienia, Wydanie w którym miał się ukazać Nekrolog lub Kondolencje, dane identyfikujące Usługobiorcę, tj. imię i nazwisko lub nazwę firmy bądź Instytucji oraz datę publikacji Nekrologu lub Kondolencji.

4. Rezygnacja z Zamówienia jest skuteczna i nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Usługobiorcy, jeżeli nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym emisję Nekrologu bądź Kondolencji, w dniu roboczym poprzedzającym publikację nekrologu lub kondolencji do godz. 9.00. 

 

§7. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług oraz zachowania należytej staranności podczas realizacji świadczonych Usług.

2. Usługodawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Nekrologu bądź Kondolencji oraz zażądać dokonania jego zmian, jeżeli:

2.1. treść lub forma Nekrologu bądź Kondolencji jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, linią programową, charakterem publikacji lub z normami wiążącymi u Wydawcy, w tym Kodeksem Dobrych Praktyk Wydawców Prasy http://www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf oraz Kodeksem Etyki Reklamy, http://iaa.org.pl/public/themes/iaa/data/kodeks_etyki_reklamy.pdf

2.2. osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy, zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Nekrologu lub Kondolencji,

2.3. Usługobiorca nie wpłaci lub wpłaci z opóźnieniem wynagrodzenie za publikacje Nekrologu lub Kondolencji.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Usług Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności oraz serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

 

§8. REKLAMACJE

1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca zobowiązany jest do umieszczenia Nekrologów i Kondolencji w Tytułach prasowych bez wad i błędów, w zgodzie z treścią złożonego przez Usługobiorcę Zamówienia.

Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres:

SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1B

53 - 431 Wrocław

lub na adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej; imię i nazwisko Usługobiorcy, jego adres poczty elektronicznej e-mail lub adres do korespondencji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, m.in. nr zamówienia, informacje o błędach i datę publikacji Nekrologu lub Kondolencji.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Usługobiorcę reklamacji w przeciągu 14 dni od zgłoszenia. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wyżej wskazanego terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

2. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

2.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie,

2.2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i indywidualnymi potrzebami,

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Konsumenta drogą mailową lub pocztową na adres siedziby Usługodawcy, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od daty zawarcia umowy. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Usługi wykonanej na indywidualne zamówienie Konsumenta, które to świadczenie posiada właściwości określone przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub jest ściśle związane z osobą Konsumenta i jego indywidualnymi potrzebami.

5. Niezależnie od wyłączeń prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, Usługodawca dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach określonych poniżej:

5.1. Konsument może zrezygnować z Zamówienia i odstąpić od Umowy publikacji Nekrologu lub Kondolencji w Serwisie nekrologi-warszawa.pl do momentu zamieszczenia Nekrologu lub Kondolencji w Serwisie internetowym. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: nekrologi@dogazety.pl,

5.2. Konsument może zrezygnować z Zamówienia i odstąpić od Umowy jeżeli Zamówienie Nekrologu lub Kondolencji, będące przedmiotem zawartej Umowy, nie zostało skierowane do publikacji w Tytule prasowym. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: ogloszenia@dogazety.pl lub pod nr fax 71 343 59 28,

5.3. Rezygnacja z Zamówienia lub odstąpienie od Umowy jest skuteczne i nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Konsumenta, jeżeli nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym emisję Nekrologu bądź Kondolencji, do godziny 9.30 w dniu roboczym poprzedzającym publikację nekrologu lub kondolencji.
5.4. Konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwota zapłaty obliczana jest proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

6. Usługodawca gwarantuje Konsumentowi zwrot ceny Usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Usługobiorców nie będących Konsumentami.

 

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Wyłączną odpowiedzialność za treść i formę Nekrologów lub Kondolencji, które zostały przekazane przez Usługobiorcę do Usługodawcy, ponosi Usługobiorca.

2. Za wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę lub osoby trzecie a powstałe w wyniku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odpowiada Usługobiorca.

3. Po stronie Usługobiorcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w Nekrologach lub Kondolencjach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, a także, że dostarczane Usługodawcy materiały nie podlegają pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców naruszających Regulamin odpowiedzialności, za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.

5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny z tytułu zawartej Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca nie ponosi względem Usługobiorcy niebędącego Konsumentem odpowiedzialności za ewentualną powstałą szkodę (damnum emergens) lub utracone korzyści (lucrum cessans).

 

§11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują sie w zakładce Polityka prywatności 

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Strony mają możliwość wyłączyć część z zapisów niniejszego Regulaminu na mocy porozumień i umów zawartych w formie pisemnej dla konkretnego zdarzenia.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożenia przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

5. Zapisy niniejszego Regulaminu niezgodne z przepisami prawa, bądź tez uznane przez sądy prawomocnymi wyrokami za niezgodne z przepisami prawa tracą swoją moc wiążącą. Powyższe nie wyłącza jednak z zastosowania pozostałych zapisów znajdujących się w Regulaminie.

6. Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 roku.

 

 

 Załącznik nr 1

 

 

……………..…………………………….

Miejscowość, data

 

Adresat:

SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1 b

53-431 Wrocław

e-mail: nekrologi@dogazety.pl

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy nr ............................... dotyczącej zakupu nekrologu/kondolencji(*) w tytule prasowym ....................................................................................... za pośrednictwem Serwisu internetowego www.nekrologi-do-gazety.pl nr zamówienia ......................................................

 

Data zamówienia: ………………………………………………

Data publikacji: ………………………………………………

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

Na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………..…………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………

Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Usługodawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 

Imię i Nazwisko Konsumenta: ………………………………………………

Adres Konsumenta: ………………………………………………

………………………………………………

 

 …………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)